7. Αλλες πηγές πληροφοριών

Ιδιαίτερα χρήσιμες πηγές πληροφοριών για τις βιβλιοθήκες είναι οι ακόλουθες: