6. Περισσότερα παραδείγματα

Τα παρακάτω είναι επιπλέον παραδείγματα και για τις τρεις εναλλακτικές προσεγγίσεις (static, shared, dynamically loaded). Το αρχείο libhello.c είναι μια απλούστατη βιβλιοθήκη, και το libhello.h το αρχείο επικεφαλίδας της. Το demo_use.c είναι ένας απλούστατος caller της βιβλιοθήκης. Τα παραπάνω συνοδεύονται από scripts σχόλια (script_static και script_dynamic), που υποδεικνύουν πως να χρησιμοποιήσετε τη βιβλιοθήκη σαν στατική ή διαμοιραζόμενη βιβλιοθήκη. Τέλος, ακολουθούν τα demo_dynamic.c και script_dynamic, που υποδεικνύουν πως να χρησιμοποιήσετε τη βιβλιοθήκη σαν δυναμική βιβλιοθήκη.

6.1. Αρχείο libhello.c

/* libhello.c - demonstrate library use. */

#include <stdio.h>

void hello(void) {
 printf("Hello, library world.\n");
}

6.2. Αρχείο libhello.h

/* libhello.h - demonstrate library use. */


void hello(void);

6.3. Αρχείο demo_use.c

/* demo_use.c -- demonstrate direct use of the "hello" routine */

#include "libhello.h"

int main(void) {
 hello();
 return 0;
}

6.4. Αρχείο script_static

#!/bin/sh
# Static library demo

# Create static library's object file, libhello-static.o.
# I'm using the name libhello-static to clearly
# differentiate the static library from the
# dynamic library examples, but you don't need to use
# "-static" in the names of your
# object files or static libraries.

gcc -Wall -g -c -o libhello-static.o libhello.c

# Create static library.

ar rcs libhello-static.a libhello-static.o

# At this point we could just copy libhello-static.a
# somewhere else to use it.
# For demo purposes, we'll just keep the library
# in the current directory.

# Compile demo_use program file.

gcc -Wall -g -c demo_use.c -o demo_use.o

# Create demo_use program; -L. causes "." to be searched during
# creation of the program. Note that this command causes
# the relevant object file in libhello-static.a to be
# incorporated into file demo_use_static.

gcc -g -o demo_use_static demo_use.o -L. -lhello-static

# Execute the program.

./demo_use_static

6.5. Αρχείο script_shared

#!/bin/sh
# Shared library demo

# Create shared library's object file, libhello.o.

gcc -fPIC -Wall -g -c libhello.c

# Create shared library.
# Use -lc to link it against C library, since libhello
# depends on the C library.

gcc -g -shared -Wl,-soname,libhello.so.0 \
  -o libhello.so.0.0 libhello.o -lc

# At this point we could just copy libhello.so.0.0 into
# some directory, say /usr/local/lib.

# Now we need to call ldconfig to fix up the symbolic links.
 
# Set up the soname. We could just execute:
# ln -sf libhello.so.0.0 libhello.so.0
# but let's let ldconfig figure it out.

/sbin/ldconfig -n .

# Set up the linker name.
# In a more sophisticated setting, we'd need to make
# sure that if there was an existing linker name,
# and if so, check if it should stay or not.

ln -sf libhello.so.0 libhello.so

# Compile demo_use program file.

gcc -Wall -g -c demo_use.c -o demo_use.o

# Create program demo_use.
# The -L. causes "." to be searched during creation
# of the program; note that this does NOT mean that "."
# will be searched when the program is executed.

gcc -g -o demo_use demo_use.o -L. -lhello

# Execute the program. Note that we need to tell the program
# where the shared library is, using LD_LIBRARY_PATH.

LD_LIBRARY_PATH="." ./demo_use

6.6. Αρχείο demo_dynamic.c

/* demo_dynamic.c -- demonstrate dynamic loading and
  use of the "hello" routine */


/* Need dlfcn.h for the routines to
  dynamically load libraries */
#include <dlfcn.h>

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

/* Note that we don't have to include "libhello.h".
  However, we do need to specify something related;
  we need to specify a type that will hold the value
  we're going to get from dlsym(). */

/* The type "simple_demo_function" describes a function that
  takes no arguments, and returns no value: */

typedef void (*simple_demo_function)(void);


int main(void) {
 const char *error;
 void *module;
 simple_demo_function demo_function;

 /* Load dynamically loaded library */
 module = dlopen("libhello.so", RTLD_LAZY);
 if (!module) {
  fprintf(stderr, "Couldn't open libhello.so: %s\n",
      dlerror());
  exit(1);
 }

 /* Get symbol */
 dlerror();
 demo_function = dlsym(module, "hello");
 if ((error = dlerror())) {
  fprintf(stderr, "Couldn't find hello: %s\n", error);
  exit(1);
 }

 /* Now call the function in the DL library */
 (*demo_function)();

 /* All done, close things cleanly */
 dlclose(module);
 return 0;
}

6.7. Αρχείο script_dynamic

#!/bin/sh
# Dynamically loaded library demo

# Presume that libhello.so and friends have
# been created (see dynamic example).

# Compile demo_dynamic program file into an object file.

gcc -Wall -g -c demo_dynamic.c

# Create program demo_use.
# Note that we don't have to tell it where to search for DL libraries,
# since the only special library this program uses won't be
# loaded until after the program starts up.
# However, we DO need the option -ldl to include the library
# that loads the DL libraries.

gcc -g -o demo_dynamic demo_dynamic.o -ldl

# Execute the program. Note that we need to tell the
# program where get the dynamically loaded library,
# using LD_LIBRARY_PATH.

LD_LIBRARY_PATH="." ./demo_dynamic