2. Περίληψη: (Μου αρέσει να κάνω τις περιλήψεις πρώτα)

Υποθέτωντας οτι η κάρτα δικτύου που δίνει εξωτερικό δίκτυο (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) είναι η eth0, και η εξωτερική μας IP είναι η 123.12.23.43 και η εσωτερική κάρτα δικτύου (εσωτερικό δίκτυο) είναι η eth1, τότε έχουμε:

$> modprobe ipt_MASQUERADE # Εάν αυτό αποτύχει συνεχίστε έτσι και αλλιώς
$> iptables -F; iptables -t nat -F; iptables -t mangle -F
$> iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to 123.12.23.43
$> echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Η για μία σύνδεση dial-up:

$> modprobe ipt_MASQUERADE # Εάν αυτό αποτύχει συνεχίστε έτσι και αλλιώς
$> iptables -F; iptables -t nat -F; iptables -t mangle -F
$> iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
$> echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Μετά για να την προφυλάξουμε:

$> iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$> iptables -A INPUT -m state --state NEW -i ! eth0 -j ACCEPT
$> iptables -P INPUT DROP   # μόνο εάν τα δύο πρώτα είναι επιτυχημένα
$> iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth0 -j REJECT

Ή για μία σύνδεση dial-up (με την eth0 σαν εσωτερική κάρτα δικτύου):

$> iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$> iptables -A INPUT -m state --state NEW -i ! ppp0 -j ACCEPT
$> iptables -P INPUT DROP   #only if the first two are succesful
$> iptables -A FORWARD -i ppp0 -o ppp0 -j REJECT

Και αυτό ήταν! Για να δείτε τους κανόνες των iptables γράψτε "iptables -t nat -L"