Next Previous Contents

Ελληνικό NT OS Loader + Linux mini-HOWTO

Bernd Reichert, <reichert@dial.eunet.ch>

v1.11, 2 Σεπτέμβριος 1997

1. Περίληψη

2. Πως δουλεύει ο NT OS Loader

3. Συμβουλές για το πως θα εγκαταστήσετε Windows NT και Linux στο ίδιο Σύστημα

4. Bootpart

5. Το Linux μέρος της δουλειάς

6. Το Windows NT μέρος της δουλειάς

7. Play it again Sam

8. Επίλυση προβλημάτων

9. Παραπομπές

10. Ευχαριστίες

11. Ανάδραση


Next Previous Contents