Next Previous Contents

9. Ρυθμίζοντας το Linux μηχάνημα σας ως ένα NCP διακομιστή.

Υπάρχουν δύο διαθέσιμα πακέτα που επιτρέπουν στο Linux να παρέχει τις λειτουργίες ενός Διακομιστή Αρχείων Novell. Και τα δυο σας επιτρέπουν να μοιράσετε μεταξύ του Linux σας και χρήστες που έχουν λογισμικό πελατών Novell NetWare. Οι χρήστες μπορούν να προσαρτήσουν και να βλέπουν τα συστήματα αρχείων σαν τοπικούς δίσκους στα μηχανήματα τους, όπως θα εμφανίζονταν με ένα πραγματικό διακομιστή αρχείων της Novell. Ίσως να θέλετε να τα δοκιμάσετε και τα δυο για να δείτε ποιό εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας.

9.1 Tο πακέτο mars_nwe.

Ο Martin Stover <mstover@freeway.de> δημιούργησε το mars_nwe για να επιτρέπει στο linux να παρέχει αρχεία και υπηρεσίες εκτύπωσης για τους πελάτες του Netware.

Σε περίπτωση που αναρωτιέστε για το όνομα: mars_nwe ,είναι Martin Stovers Netware Emulator.

Δυνατότητες του mars_nwe.

mars_nwe Υλοποιεί ένα υποσύνολο του πλήρους Novell NCP για υπηρεσίες του αρχείου, bindery δίσκων και ακόμη υπηρεσίες εκτυπώσεων. Eίναι πιθανόν να περιέχει προβλήματα (bugs), αλλά το χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι, και ο αριθμός των προβλημάτων μειώνεται σταδιακά καθώς βγαίνουν καινούριες εκδόσεις.

Αποκτώντας το mars_nwe.

Μπορείτε να πάρετε το mars_nwe από το ftp.gwdg.de ή από το ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/system/filesystems pfs/.

Η τρέχουσα έκδοση τη στιγμή που γράφω είναι: mars_nwe-0.98.pl8.tgz.

Χτίζοντας το πακέτο mars_nwe.

Δημιουργήστε έναν πυρήνα με υποστήριξη Ethernet και IPX

σε πυρήνα έκδοσης 1.2.13. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει Y στην ερώτηση: Tο IPX πρωτόκολλο και N στην ερώτηση: Full εσωτερικό IPX δίκτυο όπως δείχνει παρακάτω:

 ...
 ...
The IPX protocol (CONFIG_IPX) [n] y
 ...
 ...
Full internal IPX network (CONFIG_IPX_INTERN) [N/y/?] n
 ...
 ...
Στους νεώτερους πυρήνες εφαρμόζεται μια παρόμοια διαδικασία αλλά το καθαυτό κείμενο της ερώτησης μπορεί να έχει αλλάξει λίγο.

Ακόμη θα χρειαστεί να βεβαιωθείτε πως συμπεριλάβατε ένα κατάλληλο οδηγό για την Ethernet κάρτα σας . Αν δεν γνωρίζετε πώς να το κάνετε αυτό, τότε πρέπει να διαβάσετε το Ethernet-HOWTO.

Προχωρήστε μετά στο χτίσιμο του πυρήνα σας. Μην ξεχάσετε να τρέξετε το lilo για να τον εγκαταστήσει όταν θα έχετε τελειώσει.

Κάντε Untar το πακέτο mars_nwe.

# cd /usr/src
# tar xvfz mars_nwe-0.98.pl3.tgz

Κάντε make το mars_nwe.

Το να κάνετε make το πακέτο είναι πολύ απλό. Το πρώτο βήμα είναι να τρέξετε απλά το make, και αυτό θα δημιουργήσει ένα αρχείο config.h. Μετά θα πρέπει να διορθώσετε το αρχείο config.h , αν είναι απαραίτητο. Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε πράγματα όπως τους κατάλογους εγκατάστασης που θα χρησιμοποιηθούν και το μέγιστο αριθμό συνδέσεων και δίσκων που θα υποστηρίξει ο διαχειριστής. Οι πραγματικά σημαντικές καταχωρήσεις που πρέπει να κοιτάξετε είναι:

FILENAME_NW_INI       the location of the initialisation file
PATHNAME_PROGS        where the executable support programs will be found.
PATHNAME_BINDERY      where the 'bindery' files will go.
PATHNAME_PIDFILES     the directory for the 'pid' files to be written.
MAX_CONNECTIONS       the maximum number of simultaneous connections allowed.
MAX_NW_VOLS           the maximum number of volumes mars_nwe will support.
MAX_FILE_HANDLES_CONN the maximum number of open files per connection.
WITH_NAME_SPACE_CALLS if you want to support ncpfs clients.
INTERNAL_RIP_SAP      whether you want mars_nwe to provide rip/sap routing.
SHADOW_PWD            whether you use shadow passwords or not.

Οι προκαθορισμένες τιμές θα είναι πιθανότατα σωστές αλλά θα πρέπει να τις ελέγξετε έτσι και αλλιώς.

Όταν τελειώσετε με αυτό γράψτε:

# make
# make install
Θα χτίσουμε τους διακομιστές και θα τους εγκαταστήσουμε στον κατάλληλο κατάλογο. Το script εγκατάστασης εγκαθιστά ακόμη και το αρχείο ρύθμισης. /etc/nwserv.conf.

Ρυθμίστε τον διακομιστή.

Οι ρυθμίσεις είναι αρκετά απλές. Χρειάζεται να διορθώσετε το αρχείο /etc/nwserv.conf. Η μορφή του αρχείου αυτού μπορεί να μοιάζει στη αρχή περίεργη, αλλά είναι αρκετά απλοϊκή. Tο αρχείο περιέχει ένα αριθμό από αντικείμενα ρύθμισης της μιας γραμμής. Η κάθε γραμμή είναι χρησιμοποιεί τον κενό χαρακτήρα ως το διαχωριστικό των πεδίων της και ξεκινά με ένα αριθμό που δείχνει τα περιεχόμενα της γραμμής. Όλοι οι χαρακτήρες που ακολουθούν το '#' χαρακτήρα θεωρούνται σχόλια και αγνοούνται.

Ο Martin παρέχει στο πακέτο του ένα παράδειγμα ρύθμισης αρχείου, αλλά θα σας παρουσιάσω ποιο νομίζω ότι είναι το πιο απλό παράδειγμα για να σας δώσω μια εναλλακτική λύση.

# VOLUMES (max. 5)
# Only the SYS volume is compulsory. The directory containing the SYS
# volume must contain the directories: LOGIN, PUBLIC, SYSTEM, MAIL.
# The 'i' option ignores case.
# The 'k' option converts all filenames in NCP requests to lowercase.
# The 'm' option marks the volume as removable (useful for cdroms etc.)
# The 'r' option set the volume to read-only.
# The 'o' option indicates the volume is a single mounted filesystem.
# The 'P' option allows commands to be used as files.
# The 'O' option allows use of the OS/2 namespace
# The 'N' option allows use of the NFS namespace
# The default is upper case.
# Syntax:
#    1 <Volumename> <Volumepath>   <Options>

1   SYS         /home/netware/SYS/               # SYS
1   DATA        /home/netware/DATA/      k       # DATA
1   CDROM       /cdrom                   kmr     # CDROM

# SERVER NAME
# If not set then the linux hostname will be converted to upper case
# and used. This is optional, the hostname will be used if this is not
# configured.
# Syntax:
#    2 <Servername>

2   LINUX_FS01

# INTERNAL NETWORK ADDRESS
# The Internal IPX Network Address is a feature that simplifies IPX routing
# for multihomed hosts (hosts that have ports on more than one IPX network).
# Syntax:
#    3 <Internal Network Address> [<Node Number>]
# or:
#    3 auto
#
# If you use 'auto' then your host IP address will be used. NOTE: this may
# be dangerous, please be sure you pick a number unique to your network.
# Addresses are 4byte hexadecimal (the leading 0x is required).

3   0x49a01010  1


# NETWORK DEVICE(S)
# This entry configures your IPX network. If you already have your
# IPX network configured then you do not need this. This is the same as
# using ipx_configure/ipx_interface before you start the server.
# Syntax:
#    4 <IPX Network Number> <device_name> <frametype> [<ticks>]
#                         Frame types: ethernet_ii, 802.2, 802.3, SNAP

4  0x39a01010  eth0  802.3  1

# SAVE IPX ROUTES AFTER SERVER IS DOWNED
# Syntax:
#    5 <flag>
#       0 = don't save routes, 1 = do save routes

5 0

# NETWARE VERSION
# Syntax:
#    6 <version>
#      0 = 2.15, 1 = 3.11

6 1

# PASSWORD HANDLING
# Real Novell DOS clients support a feature which encypts your
# password when changing it. You can select whether you want your
# mars server to support this feature or not.
# Syntax
#    7 <flag>
#    <flag> is:
#        0 to force password encryption. (Clients can't change password)
#        1 force password encryption, allow unencrypted password change.
#        7 allow non-encrypted password but no empty passwords.
#        8 allow non-encrypted password including empty passwords.
#        9 completely unencrypted passwords (doesn't work with OS/2)

7 1

# MINIMAL GID UID rights
# permissions used for attachments with no login. These permissions
# will be used for the files in your primary server attachment.
# Syntax:
#    10 <gid>
#    11 <uid>
#    <gid> <uid> are from /etc/passwd, /etc/groups

10  200
11  201

# SUPERVISOR password
# May be removed after the server is started once. The server will
# encrypt this information into the bindery file after it is run.
# You should avoid using the 'root' user and instead use another
# account to administer the mars διακομιστή αρχείων.
#
# This entry is read and encrypted into the server bindery files, so
# it only needs to exist the first time you start the server to ensure
# that the password isn't stolen.
#
# Syntax:
#    12 <Supervisor-Login> <Unix username> [<password>]

12  SUPERVISOR  terry  secret

# USER ACCOUNTS
# This associates NetWare logins with unix accounts. Password are
# optional.
# Syntax:
     13 <User Login> <Unix Username> [<password>]

13  MARTIN martin
13  TERRY  terry  

# LAZY SYSTEM ADMIN CONFIGURATION
# If you have a large numbers of users and could not be bothered using
# type 13 individual user mappings, you can automatically map mars_nwe
# logins to linux user names. BUT, there is currently no means of making
# use of the linux login password so all users configured this way are
# will use the single password supplied here. My recommendation is not
# to do this unless security is absolutely no concern to you.
# Syntax:
#    15 <flag> <common-password>
#    <flag> is: 0  - don't automatically map users.
#               1  - do automatically map users not configured above.
#               99 - automatically map every user in this way.

15  0  duzzenmatta

# SANITY CHECKING
# mars_nwe will automatically ensure that certain directories exist if
# you set this flag.
# Syntax:
#    16 <flag>
#    <flag> is 0 for no, don't, or 1 for yes, do.

16  0

# PRINT QUEUES
# This associates NetWare printers with unix printers. The queue
# directories must be created manually before printing is attempted.
# The queue directories are NOT lpd queues.
# Syntax:
#    21 <queue_name> <queue_directory> <unix_print_cmd>

21  EPSON  SYS:/PRINT/EPSON lpr -h
21  LASER  SYS:/PRINT/LASER lpr -Plaser

# DEBUG FLAGS
# These are not normally needed, but may be useful if are you debugging
# a problem.
# Syntax:
#    <debug_item> <debug_flag>
#
#    100 = IPX KERNEL
#    101 = NWSERV
#    102 = NCPSERV
#    103 = NWCONN
#    104 = start NWCLIENT
#    105 = NWBIND
#    106 = NWROUTED
#                 0 = disable debug, 1 = enable debug

100 0
101 0
102 0
103 0
104 0
105 0
106 0

# RUN NWSERV IN BACKGROUND AND USE LOGFILE
# Syntax:
#    200 <flag>
#        0 = run NWSERV in foreground and don't use logfile
#        1 = run NWSERV in background and use logfile

200  1

# LOGFILE NAME
# Syntax:
#    201 <logfile>

201  /tmp/nw.log

# APPEND LOG OR OVERWRITE
# Syntax:
#    202 <flag>
#        0 = append to existing logfile
#        1 = overwrite existing logfile

202  1

# SERVER DOWN TIME
# This item sets the time after a SERVER DOWN is issued that the
# server really goes down.
# Syntax:
#    210 <time>
#        in seconds. (defaults 10)

210  10

# ROUTING BROADCAST INTERVAL
# The time is seconds between server broadcasts
# Syntax:
#    211 <time>
#        in seconds. (defaults 60)

211  60

# ROUTING LOGGING INTERVAL
# Set how many broadcasts take place before logging of routing
# information occurs.
# Syntax:
#    300  <number>

300  5

# ROUTING LOGFILE
# Set the name of the routing logfile
# Syntax:
#    301 <filename>

301  /tmp/nw.routes

# ROUTING APPEND/OVERWRITE
# Set whether you want to append to an existing log file or
# overwrite it.
# Syntax:
#    302 <flag>
#        <flag> is 0 for append, 1 for create/overwrite

302  1

# WATCHDOG TIMING
# Set the timing for watchdog messages that ensure the network is
# still alive.
# Syntax:
#    310 <value>
#        <value> =   0 - always send watchdogs
#                  < 0 - (-ve) for disable watchdogs
#                  > 0 - send watchdogs when network traffic
#                        drops below 'n' ticks

310  7

# STATION FILE
# Set the filename for the stations file which determine which
# machines this διακομιστή αρχείων will act as the primary διακομιστή αρχείων for.
# The syntax of this file is described in the 'examples' directory
# of the source code.
# Syntax:
#    400 <filename>

400  /etc/nwserv.stations

# GET NEAREST FILESERVER HANDLING
# Set how SAP Get Nearest Fileserver Requests are handled.
# Syntax:
#    401 <flag>
#        <flag> is: 0 - disable 'Get Nearest Fileserver' requests.
#                   1 - The 'stations' file lists stations to be excluded.
#                   2 - The 'stations' file lists stations to be included.

401  2
Εκκίνηση του διακομιστή

. Αν έχετε ρυθμίσει το διακομιστή σας να περιμένει εξωτερικά προγράμματα για να ρυθμίσει το δίκτυο σας και/ή για να παρέχει τις λειτουργίες δρομολόγησης τότε θα πρέπει να τα ξεκινήσετε πριν ξεκινήσετε τον διακομιστή. Υποθέτοντας πως έχετε ρυθμίσει το διακομιστή έτσι ώστε να ρυθμίσει τα interfaces για σας και να παρέχει τις λειτουργίες δρομολόγησης που χρειάζεστε, απλά δώστε τη εντολή:

# nwserv

Έλεγχος του διακομιστή

. Για να ελέγξετε τον διακομιστή θα πρέπει πρώτα να επιχειρήσετε να συνδεθείτε και να κάνετε login από ένα NetWare πελάτη του δικτύου σας. Μετά θα πρέπει να κάνετε ένα CAPTURE από τον πελάτη και να επιχειρήσετε μια εκτύπωση. Αν και τα δυο είναι επιτυχημένα τότε ο διακομιστής λειτουργεί.

9.2 Το πακέτο lwared.

Ο Ales Dryak <A.Dryak@sh.cvut.cz> δημιούργησε το lwared για να επιτρέψει στο Linux να λειτουργεί ως ένας NCP διακομιστής αρχείων.

Ο Ales έχει ονομάσει το πακέτο lwared, μια συντομογραφία για το LinWare Daemon.

Δυνατότητες του lwared.

Ο διακομιστής lwared είναι ικανός να παρέχει ένα υποσύνολο υπηρεσιών του πλήρους Novell NCP. Ενσωματώνει την υπηρεσία μηνυμάτων αλλά δεν παρέχει καμία υπηρεσία εκτύπωσης. Προς το παρόν δε συνεργάζεται σωστά με πελάτες Windows95 ή Windows NT. Ο διακομιστής lwared βασίζεται σε εξωτερικά προγράμματα για να δημιουργήσει και να ενημερώσει τους πίνακες δρομολόγησης IPX και SAP.

Πελάτες με κακή λειτουργία μπορεί να προκαλέσουν τη διακοπή της λειτουργίας του διακομιστή. Οι υπηρεσίες μεταφράσεως των ονομάτων των αρχείων δεν έχουν συμπεριληφθεί ακόμα.

Ο διακομιστής δεν λειτουργεί για τα κελύφη NETX και VLM .

Αποκτώντας το lwared

Tο lwared πακέτο μπορεί να χτιστεί αν έχετε πυρήνα νεώτερο από τον 1.2.0. Σας συνιστώ να χρησιμοποιήσετε τη έκδοση 1.2.13 αφού έτσι δεν απαιτείται καμία διόρθωση/ μπάλωμα του πυρήνα (kernel patch). Κάποιες από τις λειτουργίες του IPX έχουν αλλάξει με τους πυρήνες έκδοσης 1.3.* και αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται τώρα διορθώσεις για να λειτουργήσει κανονικά. Κατάλληλα μπαλώματα (patches) συμπεριλαμβάνονται για τους νέους πυρήνες, και άρα ακόμα και αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα alpha πυρήνα, πρέπει και πάλι να μπορείτε να κάνετε το lwared να λειτουργεί κανονικά.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πακέτο lwared χρησιμοποιώντας ανώνυμο ftp από το: klokan.sh.cvut.cz

ή από το :

sunsite.unc.edu ή mirror sites. Η πρόσφατη έκδοση την ώρα του γραψίματος είναι: lwared-0.95.tar.gz

Χτίσιμο του lwared

Κάντε Untar το πακέτο lwared

Κάτι σαν:

# cd /usr/src
# tar xvpfz lwared-0.95.tar.gz

Δημιουργήστε ένα πυρήνα με υποστήριξη Ethernet και IPX

Αν χρησιμοποιείτε έναν πυρήνα alpha 1.3.* , τότε πρέπει να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε τον πυρήνα έκδοσης 1.3.17 ή νεώτερη γιατί τα παρεχόμενα μπαλώματα χτίστηκαν για αυτόν. Οι πυρήνες 1.3.* που είναι παλιότεροι από το 1.3.17 θα απαιτήσουν χειροκίνητες διορθώσεις για να εγκατασταθούν. ( κάποιες πληροφορίες για πως γίνεται αυτό συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο INSTALL του πακέτου.). Για να εγκαταστήσετε τα μπαλώματα σε πυρήνα 1.3.17 ή νεώτερο, δοκιμάστε:

# make patch

Αφού εφαρμόσουμε τα μπαλώματα, αν χρειάζεται, το επόμενο πράγμα που θα πρέπει να γίνει είναι να βεβαιωθείτε πως ο πυρήνας σας έχει χτιστεί με δυνατότητες υποστήριξης IPX. Σε πυρήνα έκδοσης 1.2.13 χρειάζεται μόνο να σιγουρέψετε πως έχετε απαντήσει

Y στη ερώτηση: 'The IPX protocol' όπως δείχνει παρακάτω:

 ...
 ...
Assume subnets are local (CONFIG_INET_SNARL) [y]
Disable NAGLE algorithm (normally enabled) (CONFIG_TCP_NAGLE_OFF) [n]
The IPX protocol (CONFIG_IPX) [n] y
*
* SCSI support
 ...
 ...
Στους νεώτερους πυρήνες εφαρμόζεται μια παρόμοια διαδικασία αλλά το καθεαυτό κείμενο της ερώτησης μπορεί να έχει λίγο αλλάξει.

Θα χρειαστεί επίσης να σιγουρέψετε πως συμπεριλάβατε έναν κατάλληλο οδηγό για την Ethernet κάρτα σας. Αν δεν γνωρίζετε πώς να κάνετε αυτό τότε πρέπει να διαβάσετε το Ethernet-HOWTO.

Προχωρήστε στο χτίσιμο του πυρήνα σας. Μην ξεχάσετε να τρέξετε το lilo για να τον εγκαταστήσετε όταν τελειώσετε.

Μεταγλωττίστε και εγκαταστήστε lwared.

Για να μεταγλωττίσετε το lwared πρέπει πρώτα να ελέγξετε και να διορθώσετε, αν χρειαστεί, το αρχείοserver/config.h. Αυτό το αρχείο περιέχει διάφορες ρυθμίσεις που θα καθορίσουν την συμπεριφορά του διακομιστή σας. Οι προκαθορισμένες τιμές είναι λογικές, παρόλο που ίσως θελήσετε να ελέγξετε ότι οι καταχωρήσεις για τους καταλόγους των log αρχείων σας, ταιριάζουν στο σύστημα σας.

# make depend
# make
# make install
Παρατήρησα πως το 'make depend' παραπονέθηκε πως δεν βρίσκει το αρχείο float.h στο σύστημα μου, αλλά τελικά λειτούργησε. Ακόμη ανακάλυψα πως όταν έκανα μεταγλώττιση με gcc 2.6.3 έπρεπε να αλλάξω τη γραμμή:
#include <net/route.h>
σε
#include <net/if_route.h>
στο lib/ipxkern.c καθώς αυτό το αρχείο μετονομάστηκε κάποια στιγμή.

Το 'make install' θα προσπαθήσει να εγκαταστήσει το διακομιστή και τους δαίμονες δρομολόγησης στον κατάλογο /usr/sbin, το πρόγραμμα lwpasswd στον κατάλογο /usr/bin, τις εφαρμογές για IPX στον κατάλογο /sbin και τέλος, τις σελίδες βοηθείας στον κατάλογο /usr/man. Αν κάποιες από αυτές τις τοποθεσίες δεν ανταποκρίνονται στο σύστημά σας, θα πρέπει να διορθώσετε το σχετικό Makefile και να αλλάξετε τους κατάλογους προορισμού όπως σας βολεύει.

Ρύθμιση και χρήση του lwared

Και τώρα το διασκεδαστικό μέρος!

Ρύθμιση του δικτύου IPX

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ρυθμίσετε τα Ethernet interfaces για να υποστηρίξουν τα IPX δίκτυα που ο διακομιστής σας θα υποστηρίξει. Για να το κάνετε θα πρέπει να γνωρίζετε τις IPX διευθύνσεις δικτύου για κάθε ένα από τα τμήματα (segments) του LAN, ποια συσκευή Ethernet (eth0, eth1 κλπ.) είναι σε ποιο τμήμα, τι τύπου πρωτόκολλο πακέτων (802.3, EtherII etc.) χρησιμοποιείται σε κάθε τμήμα του LAN και ποια εσωτερική διεύθυνση δικτύου θα πρέπει να έχει ο διακομιστής σας (αυτό χρειάζεται μόνο αν ο διακομιστής σας εξυπηρετεί περισσότερα από ένα τμήματα LAN).

Μια ρύθμιση για τον διακομιστή βρίσκεται σε δύο παρόμοια τμήματα με IPX διευθύνσεις δικτύου 23a91300 και 23a91301 και εσωτερική διεύθυνση δικτύου bdefaced, ίσως να μοιάζει με:

# ipx_internal_net add BDEFACED 1
# ipx_interface add eth0 802.3 23a91300
# ipx_interface add eth1 etherii 23a91301
Ξεκινήστε τους δαίμονες δρομολόγησης (routing daemons)

Ο ίδιος ο πυρήνας προωθεί το IPX πακέτο (IPX forwarding) όπως και για το IP, αλλά απαιτεί πρόσθετα προγράμματα για να διαχειριστεί τις ενημερώσεις του πίνακα δρομολόγησης. Στην περίπτωση του IPX χρειάζονται δύο δαίμονες και οι δύο παρέχονται με lwared: Το ipxripd διαχειρίζεται τις πληροφορίες δρομολόγησης του IPX και το ipxsapd διαχειρίζεται τις SAP πληροφορίες. Για να ξεκινήσετε τους δαίμονες που χρειάζεστε, καθορίστε μόνο το χώρο που θα αποθηκεύουν τα log μηνύματά τους :

# ipxripd /var/adm/ipxrip
# ipxsapd /var/adm/ipxsap

Ρυθμίστε τον lwared διακομιστή

. Υπάρχουν δυο αρχεία που πρέπει να ρυθμίσετε χειροκίνητα για να επιτρέψετε το login χρηστών στον lwared διακομιστή. Αυτά είναι τα:

/etc/lwpasswd

. Εδώ φυλάσσονται οι πληροφορίες για τους λογαριασμούς των χρηστών του LinWare. Tο πρόγραμμα lwpasswd χρησιμεύει για να το κρατά ενήμερο. Στην απλούστερή του μορφή, το αρχείο /etc/lwpasswd μοιάζει ως εξής:

ales:
terryd:
guest:
Το format του είναι μια απλή λίστα από login id που ακολουθούνται από ένα ':' χαρακτήρα και μετά τη κωδικοποιημένη έκδοση του κωδικού εισόδου στο σύστημα (login password). Μερικά σημαντικά θέματα είναι τα εξής:

No encrypted password σημαίνει κανένα κωδικό (password), οι χρήστες του LinWare πρέπει να έχουν λογαριασμό στο Linux (account), δηλαδή κάθε χρήστης που προστίθεται στο /etc/lwpasswd πρέπει να εμφανίζεται επίσης και στο /etc/passwd και root είναι ο μόνος λογαριασμός που μπορεί να αλλάξει τον κωδικό ενός άλλου χρήστη LinWare. Αν έχετε μπει σαν root μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ενός άλλου του χρήστη του LinWare ως εξής:

# lwpasswd rodg
Changing password for RODG
Enter new password: 
Re-type new password: 
Password changed.
/etc/lwvtab

Αυτό είναι το volume table του Linware και αποθηκεύουν πληροφορίες για το ποιοι κατάλογοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι στους χρήστες του LinWare (αυτό το αρχείο είναι παρόμοιο από τη φύση του με το NFS αρχείο /etc/exports). Ένα απλό παράδειγμα του format του είναι αυτό που ακολουθεί:

SYS             /lwfs/sys
DATA            /lwfs/data
HOME            /home
Αυτό το format είναι απλό: Όνομα Volume που ακολουθείται από κενό (whitespace) και μετά ακολουθεί o κατάλογος Linux που θα γίνει export. Πρέπει να έχετε τουλάχιστον μια καταχώριση για το volume SYS για να ξεκινήσει ο διακομιστής. Αν θέλετε οι χρήστες DOS να μπορούν να χρησιμοποιούν το LinWare διακομιστή σαν κύριο διακομιστή, τότε πρέπει να εγκαταστήσετε μια στάνταρ δομή καταλόγου SYS volume κάτω από τον κατάλογο που κάνετε export σαν το SYS volume. Μια και αυτά τα αρχεία έχουν πνευματικά δικαιώματα και ανήκουν στη εταιρεία Novell, θα πρέπει να έχετε άδεια για αυτά. Αν οι χρήστες σας χρησιμοποιούν Novell file διακομιστή σαν κύριο διακομιστή, τότε το παραπάνω δεν είναι απαραίτητο.

Ξεκινήστε τον διακομιστή lwared.

Ιδού!

# lwared
Είναι σχεδόν απογοητευτικό, έτσι δεν είναι; Εντάξει, έχετε κάτι να ρωτήσετε, έτσι δεν είναι; Ποιό είναι το όνομα του διακομιστή αρχείων το οποίο διαφημίζεται; Αν ξεκινήσατε το διακομιστή, όπως σας είπα, τότε το όνομα του διακομιστή LinWare που διαφημίζεται θα βασίζεται σε ό,τι επιστρέφεται από το hostname του Linux. Αν θέλετε να είναι κάτι άλλο, τότε μπορείτε να ονομάσετε το διακομιστή όταν τον ξεκινάτε π.χ.:
# lwared -nlinux00
θα ξεκινήσει το διακομιστή με όνομα linux00.

Ελέγξτε το διακομιστή lwared .

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξετε είναι αν ο διακομιστής LinWare εμφανίζεται σε ένα slist από ένα DOS client στο δίκτυό σας. Το πρόγραμμα slist είναι αποθηκευμένο στο SYS volume ενός Novell fileserver και έτσι πρέπει να το κάνετε από μηχάνημα που είναι ήδη μέσα στο δίκτυο. Αν δεν πετύχει, τότε βεβαιωθείτε ότι τρέχουν τα ipxsapd και lwared. Αν το slist πετύχει, τότε πρέπει να δοκιμάσετε να κάνετε attach στο διακομιστή και να κάνετε map ένα volume:

C:> attach linux00/ales
 ...
 ...
C:> map l:=linux00/data:
C:> l:
Πρέπει να είστε σε θέση να χειρισθείτε το νέο map όπως και οποιοδήποτε άλλο map. Tα permissions του αρχείου που θα έχετε θα είναι βασισμένα σε αυτά που επιτρέπονται στο λογαριασμό linux που τρέχει παράλληλα με το LinWare login.


Next Previous Contents