Next Previous Contents

4. Μερικοί από τους όρους που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κείμενο.

θα δείτε συχνά τους όρους client και server να χρησιμοποιούνται σε αυτό το κείμενο. Είναι συνήθως αρκετά συγκεκριμένοι όροι αλλά σε αυτό το κείμενο έχω γενικεύσει λίγο τους ορισμούς τους, έτσι ώστε να σημαίνουν τα εξής:

πελάτης (client)

Το μηχάνημα ή πρόγραμμα που ξεκινά μια πράξη ή μια σύνδεση για το σκοπό της απόκτησης κάποιων υπηρεσιών ή δεδομένων.

διακομιστής (server)

Το μηχάνημα ή το πρόγραμμα που δέχεται εισερχόμενες συνδέσεις από πολλαπλά απομακρυσμένα μηχανήματα και παρέχει υπηρεσία ή δεδομένα σε αυτά.

Αυτοί οι ορισμοί δεν είναι ούτε πολύ έγκυροι, αλλά παρέχουν ένα μέσο για να ξεχωρίσουμε τις δύο άκρες των συνδέσεων συστημάτων προς σημείο, όπως το SLIP ή το PPP που πραγματικά δεν έχουν πελάτες (clients) και διακομιστές (servers).

Αλλοι όροι που θα δείτε είναι οι εξής:

Bindery

Το bindery είναι μια εξειδικευμένη βάση δεδομένων αποθήκευσης πληροφορίες ρυθμίσεων του δικτύου σε έναν διακομιστή αρχείων Novell . Πελάτες του Netware μπορούν να ρωτήσουν το bindery για να πάρουν πληροφορίες για διαθέσιμες υπηρεσίες, δρομολογήσεις και πληροφορίες χρηστών.

Frame Type

είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πραγματικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για να μεταφέρουμε τα IPX (και IP) datagrams στα διάφορα τμήματα δικτύου Ethernet. Yπάρχουν τέσσερα κοινά. Είναι τα:

Ethernet-II

Αυτό είναι μια ανανεωμένη έκδοση του αρχικού προτύπου ethernet DIX. Στο Novell έχει δοθεί μια επίσημη ταυτότητα αναγνώρισης πρωτοκόλλου και αυτό σημαίνει ότι και το IPX και το IP μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά σε ένα περιβάλλον Ethernet-IΙ. Αυτό χρησιμοποιείται συχνά σε περιβάλλοντα Novell και είναι μια καλή επιλογή.

802.3

Αυτό είναι ένα πρωτόκολλο της Ι.Ε.Ε.Ε. που ορίζει ένα μηχανισμό Ανίχνευσης Φέροντος Πολλαπλών Προσβάσεων με Εντοπισμό Συγκρούσεων (Carrier Sense Multiple Access με Collision Detection (CSMA/CD)). Βασίστηκε στο αρχικό πρότυπο Ethernet DIX, με μια σημαντική τροποποίηση, ο τύπος του πεδίου της ταυτότητας του πρωτοκόλλου μετατράπηκε σε ένα πεδίο μήκους (length field). Γι' αυτό το λόγο το IPX πραγματικά δεν πρέπει να το τρέξουμε εδώ. Το IEEE 802.3 σχεδιάστηκε για να μεταφέρει ΜΟΝΟ πακέτα IEEE 802.2 αλλά υπάρχουν πραγματοποιήσεις του που το χρησιμοποιούν για να μεταφέρουν πακέτα IPX άμεσα και περιέργως λειτουργεί. Να το αποφύγετε εκτός και αν επιχειρείται να αλληλεπιδράσετε με δίκτυο που έχει ήδη έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί.

802.2

Αυτό είναι ένα I.E.E.E. πρωτόκολλο που ορίζει ένα σύνολο από διαδικασίες Ελέγχου Λογικών Συνδέσεων (Logical Link Control). Παρέχει έναν απλοϊκό τρόπο συνύπαρξης διαφορετικών πρωτοκόλλων, αλλά είναι αρκετά περιορισμένο σε αυτό το θέμα. Το Νοvell χρησιμοποιεί ένα ανεπίσημο Service Address Point (ως ταυτότητα πρωτοκόλλου) αλλά αφού επίσης όλοι το χρησιμοποιούν, δεν έχει ακόμη παρουσιάσει μεγάλο πρόβλημα.

SNAP

Το SNAP είναι ένα Πρωτόκολλο Πρόσβασης σε υποδίκτυα. Aυτό είναι σχεδιασμένο πάνω από τα 802.3 και 802.2. Επεκτείνει την ικανότητα υποστήριξης πολλαπλών πρωτοκόλλων του 802.2 και παρέχει ορισμένα μέτρα συμβατότητας με υπάρχοντες τύπους πακέτων Ethernet και Ethernet-II.

IPX

To Internet Packet eΧchange (IPX) είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται από την Νοvell για να παρέχει ενδοδικτυακή υποστήριξη για το προϊόν τους netware (tm). To IPX είναι παρόμοιο σε λειτουργία με το πρωτόκολλο ΙP το οποίο χρησιμοποιείται από το την κοινότητα του tcp/ip.

Διεύθυνση Δικτύου IPX

Αυτή είναι ένας αριθμός που προσδιορίζει μοναδικά ένα συγκεκριμένο ΙPX δίκτυο. Η συνήθης γραφή της διεύθυνσης αυτής είναι σε δεκαεξαδικό σύστημα. Ένα παράδειγμα μπορεί να μοιάζει με:0x23a91002.

Εσωτερικό Δίκτυο IPX

Αυτό είναι ένα εικονικό ΙPX δίκτυο. Είναι εικονικό γιατί δεν αντιστοιχεί σε κάποιο φυσικό δίκτυο. Χρησιμοποιείται για να παρέχει ένα μέσο μοναδικής ταυτοποίησης και διευθυνσιοδότησης ενός συγκεκριμένου IPX μηχανήματος. Αυτό είναι γενικά μόνο χρήσιμο σε μηχανήματα με IPX που ανήκουν σε περισσότερα από ένα φυσικά ΙPX δίκτυα σαν διακομιστές αρχείων. Η διεύθυνση είναι κωδικοποιημένη στην ίδια μορφή όπως και για τα φυσικά ΙPX δίκτυα.

RIP

To Πρωτόκολλο Πληροφοριών Δρομολόγησης (Routing Ιnformation Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για να διαδώσει αυτόματα δρομολόγησης δικτύων σε ένα δίκτυο IPX. Είναι παρόμοιο σε λειτουργία με το RIP που χρησιμοποιείται από την κοινότητα tcp/ip.

NCP

To Βασικό Πρωτόκολλο Netware (Netware Core Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο δικτυακού συστήματος αρχείων, σχεδιασμένο από την εταιρεία Νοvell για προϊόν το Νetware(tm). Το NCP είναι παρόμοιο σε λειτουργία με το ΝFS που χρησιμοποιείται από την κοινότητα tcp/ip.

SAP

To Πρωτόκολλο Διαφήμισης Υπηρεσίας (Service Advertisement Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο σχεδιασμένο από την εταιρεία Novell, που χρησιμοποιείται για να διαφημίσει υπηρεσίες δικτύου σε ένα περιβάλλον Νetware (tm).

Διεύθυνση Υλικού (Hardware address)

Aυτό είναι ένας αριθμός μοναδικά προσδιορίζει ένα μηχάνημα σε ένα φυσικό δίκτυο, στο επίπεδο πρόσβασης στο φυσικό μέσο. Παραδείγματα τέτοιου τύπου είναι οι : Διευθύνσεις Ethernet (Ethernet Addresses) Μια διεύθυνση Ethernet είναι γενικά κωδικοποιημένη ως έξι δεκαεξαδικές τιμές χωρισμένες μεταξύ τους με τον χαρακτήρα "άνω κάτω τελεία" π.χ. 00:60:8C:C3:3C:0F

Διαδρομή - δρομολόγιο (route)

Tο route είναι η διαδρομή που τα πακέτα σας ακολουθούν μέσα στο δίκτυο για να φθάσουν στο προορισμό τους.


Next Previous Contents