Next Previous Contents

1. Εισαγωγή

Αυτό το κείμενο έχει συλλεγμένες πληροφορίες για την ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος Linux για την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας. Σκοπός ΔΕΝ είναι η απάντηση γενικών προβλημάτων, αλλά μόνον αυτών που σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα και τις ιδιαιτερότητες ενός Έλληνα χρήστη, συμπεριλαμβανομένων:

Για μια γρήγορη Egkatastasi-Ellinikwn ανατρέξατε στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

Παρακαλώ, να έχετε υπ' όψιν σας ότι οι οδηγίες για τα ελληνικά μπορεί να μην χρειάζονται ή να είναι μην ισχύουν με ακρίβεια στην περίπτωσή σας. Αυτό πχ συμβαίνει εξ' αιτίας μικροδιαφορών μεταξύ των διανομών (Debian, Suse, Redhat, OpenLinux κλπ), ή επειδή με τον καιρό οι λύσεις που παρουσιάζονται εδώ ενσωματώνονται στις διανομές.

1.1 Συντήρηση του Hellenic-HOWTO

Η συντήρηση αυτού του κειμένου γίνεται από τον Γεωργάτο Φώτη < gef@hellug.gr > και η πιο τελευταία έκδοση θα βρίσκεται στο URL: http://students.ceid.upatras.gr/~gef/linux/docs/HOWTO/

Το κείμενο αυτό θα μπορείτε να το βρείτε επίσης εδώ:

1.2 Μορφοποιήσεις του Hellenic-HOWTO

Το HOWTO αυτό υπάρχει στις εξής μορφοποιήσεις:

1.3 Τροποποιήσεις

Για οποιοδήποτε μετατροπή/σχολιασμό του HOWTO, παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μου στο gef@hellug.gr με subject: HELLENIC-HOWTO. Εάν βρείτε λάθη ή ανακρίβειες στο κείμενο, δηλώστε το. Επίσης αναλαμβάνω την ορθογραφία, τονισμό και συντακτικό έλεγχο για τα κείμενα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι όλα πάντα τέλεια :-)

Ιστορικό αλλαγών:

{ Τα τμήματα που είναι μέσα σε άγκιστρα, είναι προσωρινά, και δεν θα υπάρχουν στην έκδοση 1.0 } { άκυρο, θα μείνουν } { Τα τμήματα που έχουν (???) χρειάζονται επαλήθευση ή προσθήκες}

1.4 Σπονδές

Τα γνωστά credits :-)

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον 'Αγγελο Χαρίτση < ah@computer.org> ( γνωστός για τις εργασίες του γύρω από τα ελληνικά των UNIX στο HRI ), για τις εκτεταμένες προσθήκες και υποδείξεις του.

Πολύτιμη, επίσης, ήταν η βοήθεια των:

Για τη συγγραφή του κειμένου αυτού χρησίμευσαν σαν πρώτες πηγές τα:

1.5 Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης.

Οι απαραίτητες διευκρινήσεις...

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του HOWTO ανήκουν στον Γεωργάτο Φώτη, αλλά επιτρέπεται η διανομή υπό τους ακόλουθους όρους:

Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, τα κείμενα "Linux HOWTO" είναι κατοχυρωμένα από τους αντίστοιχους συγγραφείς τους. Τα "Linux HOWTO" μπορούν να αναπαράγονται και διανέμονται εξ' ολοκλήρου ή μερικώς, με κάθε μέσο φυσικό ή ηλεκτρονικό, αρκεί αυτή παράγραφος για τα πνευματικά δικαιώματα, να διατηρείται σε κάθε αντίγραφο. Εμπορική επαναδιανομή επιτρέπεται και μάλιστα ενδείκνυται. Παρ' όλα αυτά ο συγγραφέας θα ήθελε να είναι ενημερωμένος σε τέτοιες περιπτώσεις.

Όλες οι μεταφράσεις, παραγόμενες εργασίες, ή συνθέσεις που περιλαμβάνουν οποιοδήποτε "Linux HOWTO" πρέπει να καλύπτονται από αυτήν την άδεια. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται η παραγωγή υλικού προκύπτον από αυτό και η επιβολή σε αυτό επιπρόσθετων περιορισμών όσον αφορά την διάδοσή του. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν κατά περίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον συντονιστή των Linux HOWTO.

Εν συντομία, επιθυμείται η διάδοση αυτών των πληροφοριών διαμέσου όσον περισσότερων τρόπων είναι εφικτό. Παρ' όλα αυτά διατηρούνται τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων "Linux HOWTO", και είναι επιθυμητή η ενημέρωση για οποιοδήποτε σχέδιο διανομής αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Greg Hankins, συντονιστή των Linux HOWTO στο email: gregh@metalab.unc.edu, ή στο τηλέφωνο +1 404 853 9989.

Ειδικά, για την ελληνική έκδοση επικοινωνήστε με τον Γεωργάτο Φώτη, στο: gef@hellug.gr

1.6 Note to english users & Copyright

* This document explains how to setup hellenic (greek) support under Linux. This includes the environment for greek users, as well as details on the configuration of applications. The document is written in modern hellenic ISO-8859-7, but you may find a "greeklish" version as well. Hellenic HOWTO is maintained by Fotis Georgatos < gef@hellug.gr> *

Unless otherwise stated, Linux HOWTO documents are copyrighted by their respective authors. Linux HOWTO documents may be reproduced and distributed in whole or in part, in any medium physical or electronic, as long as this copyright notice is retained on all copies. Commercial redistribution is allowed and encouraged; however, the author would like to be notified of any such distributions.

All translations, derivative works, or aggregate works incorporating any Linux HOWTO documents must be covered under this copyright notice. That is, you may not produce a derivative work from a HOWTO and impose additional restrictions on its distribution. Exceptions to these rules may be granted under certain conditions; please contact the Linux HOWTO coordinator at the address given below.

In short, we wish to promote dissemination of this information through as many channels as possible. However, we do wish to retain copyright on the HOWTO documents, and would like to be notified of any plans to redistribute the HOWTOs.

If you have questions, please contact Greg Hankins, the Linux HOWTO coordinator, at gregh@metalab.unc.edu via email, or at +1 404 853 9989.


Next Previous Contents